SHODO YOSHIDA

Zen Master and Chief Abbot of the Kencho-ji School, Rinzai Zen Denomination.